Privacy- en cookiesverklaring

Klik op de bovenstaande print button om de Privacyverklaring te printen.
Klik hier om de privacyverklaring hca te downloaden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healthcare-Academy Den Hoek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Beroepsvereniging waarbij je eventueel bent aangesloten i.v.m. accreditaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, behalve wat nodig is voor de verwerking van de dienst/product levering.

Waarom we gegevens nodig hebben
Healthcare-Academy Den Hoek verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het verwerken van uw inschrijving en het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures cursusinformatie, indien u zich hiervoor expliciet aanmeldt.
– Healthcare-Academy Den Hoek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Healthcare-Academy Den Hoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthcare-Academy Den Hoek) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren
Healthcare-Academy Den Hoek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw personalia en adresgegevens worden maximaal 15 jaar bewaard in Idexx Animana, zodat wij uw gegevens beschikbaar hebben indien u opnieuw gebruik wilt maken van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Healthcare-Academy Den Hoek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healthcare-Academy Den Hoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam organisatie Gegevensverwerking

– Idexx Animana opslag persoonsgegevens t.b.v. financiële administratie
– Vier Accountants naam cliënt in financiële administratie t.b.v. opstellen
jaarcijfers
– Rabobank naam en bankrekeningnummer indien een betaling van een
klant teruggeboekt moet worden en t.b.v. het verwerken van het betalingsverkeer
– Google Analytics Recaptcha, t.b.v. beveiliging website m.b.t. robots
– YourMailingListProvider Naam en email-adres t.b.v. versturen digitale nieuwsbrief
– YourHosting de persoonsgegevens in contact- en inschrijfformulieren;
t.b.v. hosting website database & opslag backup website;
– Google Forms naam, emailadres en antwoorden tbv digitale evaluaties van
cursus-activiteiten

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Healthcare-Academy Den Hoek. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@healthcare-academy.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Healthcare-Academy Den Hoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healthcare-Academy Den Hoek gebruikt alleen technische en functionele cookies, voor de optimale werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healthcare-Academy Den Hoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beschikken over een protocol datalekken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healthcare-academy.nl