Algemene voorwaarden en bepalingen

 • Inschrijven voor een cursus kan uitsluitend via onze website.
 • Onder https://healthcare-academy.nl/cursus-aanbod/ vindt u een overzicht van onze cursussen.
 • Bij iedere cursus staat de inhoud van de cursus beschreven, de locatie, de taal waarin de cursus wordt gegeven, de prijs en wat bij die prijs is inbegrepen, welke voorkennis vereist is, wat de doelgroep van de cursus is, en wat de stand van zaken is mbt het aanvragen/verkrijgen van accreditaties.
 • Healthcare-Academy Den Hoek is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen van een accreditatie als een vakvereniging nog geen accreditatie heeft verleend op het moment dat een lid van een vakvereniging zich voor een cursus inschrijft. Wij geven bij iedere cursus altijd de actuele stand van het verkrijgen van de accreditaties aan op onze website.
 • Zolang een cursus beschikbaar is in onze webshop, kunt u zich voor de betreffende cursus inschrijven.
 • Bij het aanschaffen van een cursus gaat u akkoord met onze  Algemene voorwaarden en bepalingen.
 • Bij het aanschaffen van een cursus verplicht u zich tot het betalen van het volledig verschuldigde cursusbedrag.
 • Mocht u om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan een cursus of opleiding, dan is Healthcare-Academy Den Hoek altijd bereid om samen met u tot een passende persoonlijke betalingsoplossing te komen.
  Neem hiervoor contact op met info@healthcare-academy.nl
 • U ontvangt automatisch een bevestiging en factuur per e-mail.
 • De betaling dient vóór aanvang van de cursus bij ons binnen te zijn.
 • Nadat wij de betaling van u hebben ontvangen, wordt u aan de presentielijst van de cursus toegevoegd.
 • In de week voor de cursus plaatsvindt, ontvangt u van ons digitaal een reminder met daarbij de laatste praktische informatie en mededelingen en, indien van toepassing, een digitale Handout.
 • Sommige docenten geven er de voorkeur aan hun (gehele) presentatie/cursusinhoud pas ná de cursus ter beschikking te stellen. In deze gevallen zullen wij u dat voor aanvang van de cursus laten weten.
 • Mocht een deelnemer de Reminder-email en/of digitale Handout drie dagen voor aanvang van de cursus nog niet hebben ontvangen, dan dient hij uiterlijk 3 dagen voor aanvang per mail (info@healthcare-academy.nl) of telefonisch (+31 6 33688491) contact op te nemen met het secretariaat zodat wij er tijdig voor kunnen zorgen dat u alsnog de benodigde informatie kunt ontvangen.
 • Healthcare-Academy Den Hoek zorgt ervoor dat de cursisten tijdens een cursusdag in de gelegenheid zijn een presentatielijst te ondertekenen. Deze presentatielijst zal door Healthcare-Academy Den Hoek 10 jaar lang bewaard worden en op verzoek aan de vakverenigingen worden gestuurd als bewijs van uw deelname.
 • De deelnemers ontvangen na afloop van een cursus een deelname certificaat.
 • Op vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs ontvangt u binnen 5 werkdagen een reactie. Indien het niet mogelijk is uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden – bijvoorbeeld in geval van afwezigheid van een docent – ontvangt u een redelijke indicatie van de termijn aan, waarbinnen uw vraag wel beantwoord zal zijn.
 • Alle informatie die door de deelnemers aan Healthcare-Academy Den Hoek wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Healthcare-Academy Den Hoek, haar medewerkers en de docenten.
 • Emailadressen (bv van mensen die de mailing van Healthcare-Academy Den Hoek willen ontvangen) zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.
 • Wij zullen altijd eerst om toestemming vragen om persoonlijke gegevens aan derden te mogen verstrekken bv als cursisten op zoek zijn naar iemand met wie ze kunnen meerijden of als cursisten op zoek zijn naar NAW-gegevens van iemand die ze op cursus hebben ontmoet.
 • Met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën geldt er voor de medewerkers van Healthcare-Academy Den Hoek, haar docenten/gastdocenten en bedrijven/organisaties waarmee Healthcare-Academy Den Hoek op enigerlei wijze een samenwerkingsverband aangaat, een volledige geheimhoudingsplicht.
 • De rechten -copyright en eigendomsrechten- van alle getoonde en/of gebruikte leermiddelen (zoals de syllabus, digitale lijst met Lecher-antenne frequentie-waarden en presentaties) en de methode berusten bij Healthcare-Academy Den Hoek. Zonder toestemming mogen de ter beschikking gestelde leermiddelen, (digitale) documenten en/of methode niet worden vermenigvuldigd, van naam veranderd of van inhoud vervreemd of gebruikt worden voor leerdoeleinden of commercieel worden uitgebaat. De leermiddelen en (digitale) bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt door deelnemers als naslagwerk voor eigen gebruik, maar niet ter beschikking worden gesteld aan derden of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthcare-Academy Den Hoek.

BETALINGSVOORWAARDEN

Het cursusgeld dient uiterlijk betaald te zijn voor aanvang van de betreffende cursus. Tegen extra betaling van 10 euro per termijn is betaling in termijnen mogelijk bij meerdaagse cursussen. Informatie hierover kunt u opvragen bij het secretariaat.

ANNULERING DOOR CURSIST

Mocht u verhinderd zijn om deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk aan het secretariaat door te geven. U kunt uw inschrijving binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving, ongedaan maken. Terugtrekking van uw inschrijving binnen de bedenktijd van 14 dagen leidt tot kosteloze restitutie. Na deze 14 dagen zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht:

 • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, e-mail).
 • Een annulering is pas van kracht nadat deze door Healthcare-Academy Den Hoek schriftelijk is bevestigd. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursusdatum.
 • Bij annulering 4 tot 2 weken voor aanvang vindt restitutie van het cursusgeld plaats, verminderd met 20%;
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang (of na aanvang) vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats (u bent 100% van het cursusgeld verschuldigd). Wel behoudt u het recht op deelname aan een volgende cursus tegen betaling van eventuele meerkosten;
 • U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan svp de gegevens van de vervanger door aan het secretariaat. De vervanger dient te voldoen aan voorwaarden voor toelating.
 • Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van cursusgelden plaats.
 • Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

ANNULERING DOOR HEALTHCARE-ACADEMY DEN HOEK

Bij overmacht behoudt de Healthcare-Academy Den Hoek zich het recht voor een cursus te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelname om een cursus kostendekkend te organiseren). De ingeschreven cursisten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 7 werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de deelnemer betaalde cursusgeld.

Winkelwagen
Scroll naar boven